IL MIO CARRELLO zamknij
Il carrello è vuoto
I MIEI PREFERITI zamknij
L'elenco è vuoto

Politica sulla riservatezza

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów strony internetowej

 https://bioeco-shoes.com (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w

związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając

naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką

prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy

odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo

niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o

zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Michał Góralczyk,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Arka Jan, Michał Góralczyk Sp., (zwanym

dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez

Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel

przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz

prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

1. „Polityka prywatności” ​– należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie

„Polityka prywatności”;

2. „Sprzedawca” ​- należy przez to rozumieć Michał Góralczyk, prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą Arka Jan, Michal Góralczyk Sp. Jawna Zebrzydowice 141 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Nip 551-20-45-787

3. „Sklep internetowy” ​– należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod

adresem https://bioeco-shoes.com

4. „Klient” ​– należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na

rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości

prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze

Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem

https://bioeco-shoes.com lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta

indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie

internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera lub otrzymania wiadomości

zwrotnej od Sprzedawcy;

5. „Konto indywidualne” - ​panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji

danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i

hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,

pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu

internetowego;

6. „Formularz zamówienia” ​– ​formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar

oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w

którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer

telefonu;

7. „Rejestracja konta” – należy przez to rozumieć formularz służący do

zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym w celu utworzenia Konta

indywidualnego za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez który Klient podaje

następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, hasło;

8. „Logowanie do Konta indywidualnego” – ​należy przez to rozumieć formularz

służący do zalogowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym –

po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji - poprzez który Klient podaje

następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;

9. „Formularz kontaktowy” - ​należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu

ze Sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z obsługą

Klienta, bądź kwestii związanych z problemami technicznymi występującymi na

Stronie, umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt z nami”, poprzez który Klient

podaje adres e-mail;

10. „Usługi” ​– ​oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania

danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w

przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie

umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, przesłanie Klientowi wiadomości

zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji związanych z obsługą Klienta, bądź

kwestii związanych z problemami technicznymi występującymi na Stronie, czy też

prowadzenie Konta indywidualnego;

11. „Newsletter” ​– należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości

oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził

zgodę poprzez zaznaczenie opcji „Zapisz się do naszego Newslettera” w trakcie

rejestracji Konta indywidualnego.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.

oraz określa m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i

przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać

przez Państwo wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie

Formularza zamówienia oraz w procesie Rejestracji konta; źródła pozyskiwania danych

osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane

są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku

życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

4. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne

(hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów.

Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować

zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie

jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu

internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej

odwiedzanej przez Państwa strony.

5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że

zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Klienta na Stronę pojawia

się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest

widoczny dla Klienta do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez

Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Klienta pola z

napisem: „Akceptuj”.

2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki

cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po

naciśnięciu przez Klienta pola z napisem:

„Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu

przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na

Stronie.

§ 3. Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki

sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można

zidentyfikować.

2.Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady

rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

4. Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane

osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów

marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje

Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości​, obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia

Dane Kontaktowe​, obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy,

numer telefonu

Dane Transakcyjne​, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności

Dane Techniczne​, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki,

ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i

inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których

korzystają Państwo ze Strony

Dane Konta​, obejmujące nazwę użytkownika, hasło i historię transakcji

Dane Użytkowania​, obejmujące informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony

Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają

Dane Marketingowe i Komunikacyjne​, obejmujące Państwa preferencje w zakresie

otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

6. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego Sklepu

internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące

Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe

poprzez ciasteczka Cookies oraz dzienniki logowania i inne technologie, zgodnie z „Polityką

Plików cookies” dostępną na stronie naszego Sklepu internetowego.

7. Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ przekazali nam Państwo

swoje dane z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, są one zatem pozyskiwane

jedynie od Państwa.

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

1. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych, zostaną one

wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie

celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych,

przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność

przetwarzania

Typ danych osobowych Podstawa przetwarzania

Stworzenie konta klienta Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Realizacja zamówienia Dane

Tożsamości

Dane

Kontaktowe

Dane Konta

Zawarcie i wykonanie umowy

Powiadomienie

o dostępności produktu

Dane Kontaktowe Podjęcie działań przed zawarciem

umowy

Umożliwienie

subskrypcji Newslettera

Dane

Tożsamości

Dane

Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Zgoda na przesyłanie informacji

handlowych drogą elektroniczna

oraz zgodę na marketing

bezpośredni wykonywany za

pomocą telekomunikacyjnych

urządzeń końcowych.

Zarządzanie relacjami

z Klientem:

(a) Notyfikowanie

o zmianach w

regulaminach i

politykach

(b) Prośba o ocenę lub

wypełnienie ankiety

Dane

Tożsamości

Dane

Kontaktowe

Dane Konta

Dane Marketingowe i

Komunikacyjne

Zawarcie i wykonanie umowy

Ciążący na nas obowiązek prawny

Uzasadniony interes

administratora (posiadanie

aktualnych danych oraz analiza w

jaki sposób klienci korzystają z

naszych usług)

Zarządzanie

oraz zapewnienie

bezpieczeństwa

Sprzedawcy oraz jego

Sklepowi internetowemu

(diagnostyka i utrzymanie

systemu, analiza danych,

testowanie, zarządzanie

serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes

administratora (prowadzenie

działalności,

zarządzanie procesami

informatycznymi, zapewnienie

bezpieczeństwa sieci,

zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej

zawartości strony Sklepu

internetowego oraz

reklam, a także analiza

efektywności

przeprowadzonych

kampanii reklamowych

Dane

Tożsamości

Dane

Kontaktowe

Dane Konta

Dane Użytkowania

Dane Marketingowe i

Komunikacyjne

Dane Techniczne

Uzasadniony interes

Administratora (weryfikacja w jaki

sposób klienci korzystają z

naszych usług, w celu rozwoju i

poprawy jakości świadczenia

usług oraz w celu tworzenia

strategii marketingowych)

Przekazanie Klientowi

wiadomości

zwrotnej dotyczącej

szczegółowych informacji

związanych z obsługą

Klienta, bądź kwestii

związanych z problemami

technicznymi

występującymi na Stronie

Dane

Tożsamości

Dane

Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem

umowy

Wykonanie umowy

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak

uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.

3. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw.

profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych,

Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Klientów i tym samym w

oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób

możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

4. Będą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe jeśli wyrazili

Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na

marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy udostępniać

Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie,

marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting,

cloudcomputing, zarządzanie sprzedażą internetową, a także Urzędowi Skarbowemu i innym

organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal albo

Braintree, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji

płatności spółce PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),

wówczas PayPal jest administratorem danych osobowych Klienta.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Tpay.com, jego

dane są powierzane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator

Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dot Pay, jego dane

osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dot pay Sp.

z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000700791, wówczas Dot pay jest administratorem danych osobowych Klienta.

5. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa

w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie

pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Klientów dla swoich

własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z

naszymi instrukcjami.

6. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie

wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren

EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez

zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

a. przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską

za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,

b. stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,

gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub

c. podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach

Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co

wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.

§ 6. Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się z

zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych

osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne

środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą,

nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy

dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich,

do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności

gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami

Sprzedawcy oraz są oni zobowiązani do poufności.

2. Sprzedawca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie

podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu

gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§ 7. Czas przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż

czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do

realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z

konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź

sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z

przepisów kodeksu cywilnego.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów

podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym

powstał obowiązek podatkowy.

3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa

danych osobowych, zgodnie z § 9.

4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe

(zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i

statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas

nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

§ 8. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu

nadzorczego

1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy

przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych

osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać

wiadomość na adres e-mailowy: contact@arka1927.com.

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa

żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na

poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie

to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać

więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego

paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce

„Kontakt”.

3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie

danych osobowych, poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w

wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania

danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem

zgody.

4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych

osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych,

o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych

osobowych.

5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od

otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym

paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym

przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach

niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i

skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże

Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione

żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich

przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać

określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia

korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia,

że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

a.swojego zwykłego pobytu,

b.swojego miejsca pracy, lub

c.miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności,

która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej

Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane

poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.

2.Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt”.

3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych

osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem

e-mail: contact@arka1927.com lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce

„Kontakt”.

do góry