MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU bioeco-shoes.com

Postanowienia Ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym https://bioeco-shoes.com  prowadzonym za pośrednictwem domeny internetowej https://bioeco-shoes.com, w szczególności zasady rejestracji odwiedzających witrynę https://bioeco-shoes.com, zasady zamawiania, płatności i dostawy towaru oraz tryb postępowania reklamacyjnego i zwrotów.

§ 2

Właścicielem Sklepu Internetowego i sprzedawcą towarów w nim oferowanych jest Arka 1927 Sp. z o.o., Zebrzydowice 141 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Nip 551-20-45-787

§ 3

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonała zakupu, rejestracji w Sklepie bioeco-shoes.com

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami);

Konto – indywidualny profil przypisany Klientowi po zarejestrowaniu się w Sklepie;

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Klienta, będąca adresem poczty elektronicznej Klienta, podana przez niego w procesie rejestracji Konta;

Sprzedawca - Michał Góralczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Arka 1927 Sp. z o.o., Zebrzydowice 141 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Nip 551-20-45-787

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem https://bioeco-shoes.com

Strona – strona internetowa https://bioeco-shoes.com

Towar – produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu https://bioeco-shoes.com

Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 , z późn. zm.);

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225, tekst jednolity).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;

§ 4

Dokonanie rejestracji Konta i zakupu towaru w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Rejestracja Konta możliwa jest jedynie po akceptacji treści Regulaminu. Zaznaczając w oknie rejestracji opcję „akceptuję Regulamin” Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

§ 5

Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na terenie Europy.

§ 6

Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do zakupów dokonywanych w Sklepie jedynie przez osoby będące Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§ 8

W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Sklepu https://bioeco-shoes.com

§ 9

Zakupy w Sklepie są dokonywane na podstawie prawidłowo wypełnionego i kolejno przesłanego formularza zamówienia Sprzedającemu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu https://bioeco-shoes.com

§ 10

W celu dokonania zakupu w Sklepie, wymagane jest jednorazowe utworzenie indywidualnego Konta w procesie rejestracji na stronie internetowej Sklepu bądź zakup z pominięciem procesu rejestracyjnego.

§ 11

W procesie rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie przez użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, w którym użytkownik podaje swój adres e-mail, który stanowi Login, ustalone przez klienta indywidualne hasło dla Konta oraz wskazuje: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz aktualny adres.

§ 12

Po poprawnym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

§ 13

Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sprzedawcy.

§ 14

Ceny towarów dostępnych w Sklepie podane są w złotych polskich, euro.

§ 15

Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16

Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Ustawy Kodeks Cywilny.

§ 17

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się od 3 do 10 dni roboczych.

§ 18

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji,a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

§ 19

Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.

§ 20

Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od momentu zaksięgowania płatności opiewającej na wartość zamówionego Towaru, jednocześnie Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w terminie 30 dni od momentu zaksięgowania płatności za zamówiony Towar.

§ 21

W przypadku braku zapłaty za Towar w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, Zamówienie zostaje uznane za nieaktualne i będzie automatycznie anulowane.

§ 22

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, poinformuje niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Formy Płatności i Wysyłka

§ 23

Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu T-Pay.com, PayPal.

§ 24

Formę płatności Klient może wybrać podczas finalizacji zakupów.

§ 25

Towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem firm kurierskich DPD i InPost

§ 26

Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.

Zwroty i Wymiana

§ 27

Klient ma 14 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny w stanie takim w jakim otrzymał zamówiony towar.

§ 28

Koszt odesłania towaru pokrywa Klient.

§ 29

Pełny zwrot kosztów zakupionego towaru będzie zwracany Klientowi do 14 dni po otrzymaniu zwrotu zakupionego towaru.

§ 30

W przypadku wymiany towaru całkowity koszt przesyłki pokrywa Klient. Koszt ponownego wysłania wymienionego towaru ponosi sprzedawca (arka1927.com)

Reklamacje

§ 31

Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 30.05.2014. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 , z późn.zm.).

§ 32

Reklamacje zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeżeli reklamacja zostanie uznana to Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Klient ma prawo do żądania stosownego obniżenia ceny zakupionego Towaru albo do odstąpienia od umowy.

§ 33

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z

umową.

§ 34

Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.§ 37Reklamację należy przesłać na adres:

Arka 1927 Sp. z o.o., Zebrzydowice 141 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

§ 35

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni.

§ 36

Koszt poniesiony przez Klienta związany z odesłaniem Towaru reklamowanego zwrócony zostanie natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo Odstąpienia Od Umowy

§ 37

Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie Towarów.

§ 38

Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z Towarem i dowodem zakupu na adres: Arka 1927 Sp. z o.o., Zebrzydowice 141 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

§ 39

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie.

§ 40

Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

§ 41

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Warunkiem jest odesłanie towaru nie zniszczonego, nieuszkodzonego i nienoszącego żadnych śladów użytkowania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni.

Ochrona Danych Osobowych

§ 42

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

§ 43

Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

§ 44

Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 45

Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta przez Klienta jeśli uzna, że dane podane przez Klienta w procesie rejestracji mogą być fikcyjne, nieprawdziwe lub posługuje się on danymi należącymi do innej osoby, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia Klienta Sklepu o zamiarze zablokowania możliwości korzystania ze Sklepu z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania naruszeń.

Postanowienia Końcowe

§ 46

Informacje o Towarach, prezentowanych na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Ustawy Kodeks Cywilny.

§ 47

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy Ustawy i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

§ 48

Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 49

W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 50

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021r.

do góry